Darmowa dostawa 24h
Darmowy zwrot do 14 dni
Kup teraz zapłać za 30 dni

Regulamin sklepu internetowego LUXTRADE Sp. K. – Sp. Z o.o.

Niniejszy dokument określa ogólne warunki, oraz zasady działania sklepu internetowego www.luxtrade.pl  Luxtrade (dalej Sklep). Za pośrednictwem Sklepu sprzedawca umożliwia zapoznanie się Klientom z towarami i zawarcie umowy sprzedaży.

1. Zapisy wspólne
1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym z Konta Klienta, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki e - mail.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu.
5. Zakazane jest używanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wyzywającym, lub w inny sposób naruszającym dobre obyczaje, lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami sieci (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Sprzedawca nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
8. Klient obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy oraz strony internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących ten proces, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
9. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów, jak również sprzedaży towarów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży.
10. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Zwrot płatności powinien wtedy nastąpić bez zbędnej zwłoki.
11. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje go o funkcjonalnościach towarów z elementami cyfrowymi oraz treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie produktu).
12. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje go o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowych (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie produktu).

2. Rejestracja
1. Dokonując rejestracji Klient tworzy konto na stronie Sklepu.
2. Rejestracja jest bezpłatna, nie jest ona wszelako konieczna do dokonania zakupu.
3. Dokonując rejestracji Klient obowiązany jest podać prawdziwe informacje. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za skutki prawne podania nieprawidłowych danych przez Klienta. Podanie nieprawidłowych danych może być powodem do wstrzymania transakcji.
4. Podczas rejestracji Klient otrzyma unikatowe hasło. Klient obowiązany jest do zachowania tegoż hasła w tajemnicy, w szczególności zabronione jest posługiwanie się tym samym hasłem przez więcej niż jeden podmiot.
5. Zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji na stronie Sklepu.

3. Szczegółowe zapisy dotyczące zamówień
1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie są ofertą w rozumieniu Ustawy kodeks cywilny. Należy je kwalifikować jako zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
2. Elektroniczne składanie zamówień przez stronę internetową Sklepu możliwe jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, zaś telefonicznie możliwe jest w godzinach pracy sklepu.
3. Klient składający zamówienia za pośrednictwem strony internetowej kompletuje zamówienie, wybierając towary którymi jest zainteresowany dodając je do koszyka zakupowego. Analogicznie możliwy jest zakup usługi dodatkowej (naklejenie folii itp.) Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy i formy płatności, Klient składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza potwierdzając płatność przyciskiem Zamawiam i płacę, kliknięcie tej opcji wiąże się z obowiązkiem płatności.
4. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o danych Sprzedającego, łącznej cenie za wybrany produkt wraz z dostawą i sposobem dostawy, a także wszystkich dodatkowych kosztach związanych z umową sprzedaży.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia Klienta. Takie przypadki rozpatrywane są indywidualnie, a Klient jest o tym informowany, wraz z podaniem przyczyny i motywów decyzji sprzedawcy.
6. Możliwe jest złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty e – mail podanej na stronie internetowej Sklepu. W tym przypadku, w celu finalizacji sprzedaży konieczne jest podanie nazwy towaru, jego szczegółowych parametrów (kolor, ilość RAM itp.), a także ilości zamawianego sprzętu i usług dodatkowych. Konieczne jest także podanie danych teleadresowych Klienta. Po otrzymaniu takiej wiadomości Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość zwrotną, podając dane sprzedawcy, cenę wybranych produktów, możliwe formy płatności, oraz sposób dostawy wraz z jej kosztem, kosztami usług dodatkowych i kosztem całkowitym zakupu. Wiadomość ta zawiera także informację dla Klienta, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient może złożyć zamówienie przesyłając wiadomość do sprzedawcy wraz ze wskazaniem wybranej formy płatności i sposobu dostawy. Wiadomość ta, tak jak, wiadomość opisana w par. 3 pkt. 3 Regulaminu stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Ustawy kodeks cywilny.
7. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania zamówienia. Informacja ta nie stanowi przyjęcia oferty Klienta i nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje oceny możliwości realizacji zamówienia, a jeśli zweryfikuje możliwość pozytywnie przesyła na adres Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to jest jednocześnie oświadczeniem o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Dokonując złożenia zamówienia przy pomocy telefonu podanego na stronie internetowej, Klient obowiązany jest podać nazwę towaru znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, parametry, specyfikację, oraz liczbę sztuk towaru jaką chce zamówić. Klient ma także możliwość zamówienia usługi dodatkowej. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient oświadcza sposób dostawy, formę płatności i jej adres. Klient podaje adres poczty e – mail (opcjonalnie adres poczty tradycyjnej) w celu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.
9. Każdorazowo podczas składania zamówienia telefonicznego Klient informowany jest o danych sprzedawcy, cenie poszczególnych składowych zamówienia, jak i cenie łącznej, sposobie realizacji zamówienia, łącznym koszcie sposobu dostawy i wszystkich dodatkowych jej kosztach.
10. Złożenie zamówienia telefonicznego następuje w czasie rzeczywistym – z chwilą ustnego złożenia oświadczenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
11. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59-66 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj.:
a) 59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;
b) 60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
c) 61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD);
d) 62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD;
e) 63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;
f) 64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu;
g) 65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów;
h) 66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;
transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony przez system Sklepu Internetowego o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach.
12. W przypadku szczególnie uzasadnionym (np. wysoka cena zamawianego towaru) sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłaty zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O takiej konieczności Klient zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej, przed złożeniem zamówienia. Sprzedający oprócz potwierdzenia przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej kwoty w sposób opisany wyżej.
13. W celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonego procesu zakupowego, sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z nim na podany numer telefonu. Badanie poziomu satysfakcji Klienta jest częścią procesu zakupowego i ma na celu zwiększenie poziomu profesjonalizmu wykonywanych usług.

4. Płatności
1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto, wyrażone w walucie polskiej (zł PL, PLN) i maja wliczona opłatę KGO. Cena może być określona jako cena regularna i cena po obniżce (promocyjna).
Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Ceny tych samych Towarów na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Sklepach Stacjonarnych mogą być różne. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) klasycznym (tradycyjnym) przelewem bankowym;

b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności (usługę świadczy Przelewy24);

c) Wybierając usługę PayPo, Google Pay albo Apple Pay;

d) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym

e) w formie płatności Blik

f) możliwa jest sprzedaż ratalna

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych.
4. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w określonym wyżej terminie, sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu do dokonania płatności sprzedający wyśle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie właściwych przepisów.
5. Klient zachowuje prawo do umownego odstąpienia od umowy do czasu odbioru towaru. Prawo to jest odrębne od uprawnienia wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 tj. z dnia 2020.02.21 ze zm.) tj. prawa do odstąpienia od umowy do 14 dni po zakupie. Wykonanie tego uprawnienia następuje przez wysłanie sprzedającemu oświadczenia.

5. Sposób dostawy
1. Sprzedający realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem sklepów stacjonarnych.
2. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje o liczbie dni roboczych na dostarczenie towaru są informacja szacunkową i zależą od podmiotów trzecich (np. firmy kurierskie).
3. Klient obowiązany jest zbadać doręczona przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty w stosunkach danego rodzaju, zaś w przypadku stwierdzenia uchybień Klient ma prawo żądać spisania protokołu wraz z Dostawcą.
4. Jeśli Klient wybierze inny sposób dostawy niż odbiór w sklepie stacjonarnym, sprzedający zgodnie z jego dyspozycją dołącza do przesyłki dowód zakupu, albo przesyła ja przy pomocy poczty elektronicznej na adres Klienta podany podczas składania zamówienia. Faktura w przypadku dostarczenia na adres e – mail wysyłana jest w formacie PDF.
5. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego, może go odebrać w najbliższym sklepie stacjonarnym w godzinach jego pracy. Termin odbioru jest wcześniej potwierdzony elektronicznie, lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania nieopłaconego wcześniej towaru w sklepie w ciągu 5 dni od terminu potwierdzonego przez sprzedawcę, ma on prawo do anulowania zamówienia na podstawie art. 395 KC.

6.  Odpowiedzialność sprzedającego za brak zgodności towaru z umową wobec konsumentów
1. Sprzedawca ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest inny.
2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi sprzedający ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
3. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który sprzedawca zaakceptował.
4. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że sprzedający wykaże, że:
- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które sprzedający udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
5. Do towarów z elementami cyfrowymi postanowienia te stosuje się odpowiednio.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 4 i 5 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez sprzedającego lub osobę trzecią (w przypadku towaru z elementami cyfrowymi).
8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
9. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedający może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedającego. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedający został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności towaru z umową.
11. Koszty napraw lub wymiany towaru ponosi sprzedający. Konsument jest obowiązany udostępnić sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania.
12. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku jego zgodności z umową, sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
13. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową, gdy:
a) sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
b) sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
e) z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
15. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest nieistotny.
16. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedający zwraca kwotę zakupu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
17. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy konsument może składać w dowolnej formie. Preferowana jest forma pisemna, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres sprzedającego lub do dowolnego sklepu stacjonarnego. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego towaru na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.
18. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
19. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym mediacji.

7. Odpowiedzialność sprzedającego za brak zgodności towaru z umową wobec przedsiębiorców
1. Sprzedający zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem przedsiębiorcy, jeżeli towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), sprzedający każdorazowo informuje przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez sprzedającego jest odpowiednio opisany.
2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed  upływem dwóch lat od wydania towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
3. Jeżeli towar ma wadę, przedsiębiorca może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla przedsiębiorcy wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
4. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy, przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres sprzedawcy lub do dowolnego sklepu stacjonarnego. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego towaru na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.
5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

8. Ogólne zapisy dotyczące gwarancji
1. Towary mogą być objęte gwarancja udzielaną przez producenta towaru, bądź jego dystrybutora. Informacja dotycząca treści gwarancji jest zamieszczona na stronie internetowej sklepu internetowego.
2. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

9. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
3. Konsument może odstąpić od umowy składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedającego, ten nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W wypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, sprzedawca informuje konsumenta o kosztach zwrotu towaru na stronie internetowej Sklepu.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W takim przypadku możliwe jest pomniejszenie kwoty zwrotu o sumę odpowiadająca zmniejszeniu wartości rzeczy sprzedanej będącą wynikiem korzystania w sposób sprzeczny z określonym w zdaniu poprzedzającym.
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
15. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
16. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usługi dodatkowej, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia Usługi dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
17. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży, w których towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.
18. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych na niematerialnym nośniku, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia przez sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie wyrażenia przez konsumenta ww. zgody na trwałym nośniku.
19. Postanowienia niniejszego rozdziału regulaminu stosuje się również do przedsiębiorcy indywidualnego.


10. Zgłaszanie naruszeń
1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu ustalenie istotnych okoliczności potencjalnego naruszenia i w razie powstania takiej konieczności usuwa ze strony internetowej Sklepu treści będące przyczyną naruszenia.


11. RODO
Administratorem danych osobowych jest Luxtrade Sp. K – Sp. z o.o. (43 – 240 Pszczyna ul. Rybnicka 13, kontakt iodo@luxtrade.pl) . Dane klientów przetwarzane są w celu realizacji umów sprzedaży. Dane przetwarzane są na podstawie umowy, zgody, lub uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, a także w celach marketingowych, jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. Zgodę marketingowa można wycofać w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Klient ma także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w sklepie internetowym można znaleźć na stronie www.
13. Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego, ochrona środowiska
Klient ma możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego w związku z zakupem nowego sprzętu tego samego rodzaju, np. przy zakupie nowego telefonu, sprzedający odbiera zużyte urządzenie mobilne (obowiązuje zasada sztuka za sztukę).
14. Postanowienia wspólne i końcowe
1. W przypadku Klientów innych niż przedsiębiorcy indywidualni i konsumenci, odpowiedzialność sprzedającego ograniczona jest do przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach straty rzeczywistej poniesionej przez Klienta będącego takim przedsiębiorcą.
2. W przypadku wyniknięcia sporu na gruncie umowy strony będą dążyły do rozwiązania go polubownie. Prawem właściwym jest prawo polskie. Właściwość sądu ustalana jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej UOKiK pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Sprzedający powiadomi Klienta o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej.
5. W przypadku sprzeczności zapisów regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi, te mają pierwszeństwo przed regulaminem.
6. Regulamin wchodzi w życie 1.01.2023.


Załącznik 1: Objaśnienia skrótów i definicje:
1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez sprzedawcę, w tym za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu, lub odbiorze przez Klienta towaru określonego w zamówieniu w wybranym sklepie stacjonarnym.
2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje sprzedawcą w zakresie dokonywania dostawy towarów, tj. firmę kurierską, operatora skrytek pocztowych (paczkomat) itp.
3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa z którym zawarta może być umowa sprzedaży. Klientem może być konsument, przedsiębiorca indywidualny, bądź przedsiębiorca.
4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
6. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
8. Sprzedawca/ sprzedający: oznacza Luxtrade Sp. K. – Sp. z o.o. Pszczyna ul. Rybnicka 13.
9. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
10. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie, np. system operacyjny w urządzeniu mobilnym.
11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a sprzedawcą na zasadach określonych w regulaminie.
21. Usługa dodatkowa – oznacza usługę odpłatną, świadczoną na rzecz Klienta poza sklepem internetowym, której zakup możliwy jest wyłącznie do urządzenia zakupionego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Kupuj taniej, ekologiczniej i wybieraj odnowione!

Odnowiona elektronika to doskonała alternatywa dla nowych urządzeń.

Każdy produkt z naszej oferty jest w 100% sprawny, atrakcyjny wizualnie i zawsze z gwarancją do 2 lat. Wybierając odnowione urządzenia z Luxtrade otrzymujesz wszystkie zalety nowego sprzętu za dużo niższą cenę i jednocześnie dbasz o dobro naszej planety.

Zalety Luxtrade

100% bezpiecznie

Każde urządzenie przechodzi rygorystyczne testy sprawności

24m gwarancji

14 dni na zwrot i 24 miesiące gwarancji

Do 40% taniej

Zyskujesz wszystkie zalety nowego telefonu za dwukrotnie niższą cenę

Ekologicznie

Kupując u nas sprawiasz, że świat jest bardziej ekologiczny

100% bezpiecznie

Jesteśmy największą Polską firmą w branży recommerce, z własną siecią sklepów stacjonarnych. Działamy od 2017 roku i zaufało nam już ponad 100.000 zadowolonych klientów. Wszystkie urządzenia Luxtrade pochodzą wyłącznie z legalnych źródeł europejskiej dystrybucji, są dokładnie sprawdzane i testowane przez zespół wykwalifikowanych ekspertów. Wysyłamy je z polskich magazynów, co zapewnia szybki czas dostawy i bezpieczeństwo transportu. 

100% bezpiecznie

24m gwarancji

Jesteśmy przekonani co do wysokiej jakości naszych telefonów, dlatego do każdego smartfona z Luxtrade dołączamy rozszerzoną 24 miesięczną gwarancję, door-2-door.

Wiemy, że telefon to niezbędne urządzenie, dlatego naprawy gwarancyjne dokonujemy błyskawicznie, zwykle od 3 do 5 dni roboczych. 

100% bezpiecznie

Do 40% taniej

Kupując w Luxtrade oszczędzasz do 40% względem nowego urządzenia, przy zachowaniu najwyższej jakości oraz sprawności technicznej. 

Otrzymujesz w pełni sprawny i atrakcyjny wizualnie sprzęt, nowe modele topowych marek nawet 1500 zł taniej. 

100% bezpiecznie

Ekologicznie

Na naszej planecie jest prawie tyle samo telefonów, ile ludzi. Wymieniamy telefony średnio raz na dwa lata, co znacznie odbija się na środowisku naturalnym. 

Wyborem zakupu używanej elektroniki przyczyniasz się do ochrony środowiska, dajesz drugie życie urządzeniom i redukujesz ilość elektroodpadów. Wspólnie zadbajmy o lepszą przyszłość dla naszej planety.

100% bezpiecznie
mail-icon
Produkt dodany do ulubionych