Darmowa dostawa 24h
Darmowy zwrot do 14 dni
Kup teraz zapłać za 30 dni
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

    1. Regulamin określa warunki sprzedaży w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.luxtrade.pl przez LUXTRADE sp. z o.o. sp.k. z siedzibą 

w Pszczynie. Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma-Krajowy Rejestr Sądowy

Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma-SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

    2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

    3. Sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowana jest do Konsumentów 

i Przedsiębiorców.

    4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

        1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

        2. Formularz zamówienia –formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia w sklepie internetowym;

        3. Klient – dokonująca zamówienia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

        4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

        5. Konto Klienta – prowadzony dla Klienta w ramach Sklepu internetowego zbiór zasobów (profil), do którego dostęp możliwy jest po wpisaniu Loginu i Hasła, w którym znajdują się dane klienta i informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego. Posiadanie Konta Klienta jest warunkiem koniecznym do dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.

        6. Login – adres e-mail użytkownika Konta Klienta, umożliwiający identyfikację w Sklepie internetowym, wskazywany przez Klienta samodzielnie podczas procesu rejestracji;

        7. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;

        8. Konsument – Klient w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

        9. Towar – towar prezentowany i przeznaczony do sprzedaży w Sklepie internetowym,

        10. Przedsiębiorca - Klient w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

        11. Punkt odbioru osobistego – punkt w siedzibie Sprzedającego, w którym można odebrać Zamówienie,

        12. Regulamin – niniejszy dokument;

        13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, poprzez formularz na stronie Sklepu internetowego;

        14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

        15. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem www.luxtrade.pl.

        16. Sprzedawca – LUXTRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Rybnickiej 13,43-200 Pszczyna, KRS 0000869315, NIP: 6381825171, REGON: 367781154, e-mail:store@luxtrade.pl

        17. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na skutek złożenia przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość

        18. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

        19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ;

        20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

        21. "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów";   

        22. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru 

w sklepie internetowym;

    5. Umowy i dokumenty w sklepie sporządzane są w języku polskim.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

    1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań:

        1. dostęp do sieci Internet,

        2. przeglądarka internetowa.

        3. włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies

    2. W sklepie wykorzystywane są pliki cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje polityka prywatności dostępna na stronach internetowych sklepu.

    3. Złożenie zamówienia wymaga posiadania aktywnego Konta Klienta.

    4. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności do:

        1. korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 

w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

        2. korzystać z treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami autorskimi treści, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Towarów i znaków towarowych;

        3. nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

    1. Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z Konta Klienta, formularza zamówienia, Newsletteru oraz formularza kontaktowego.

    2. Do rozpoczęcia korzystania z Konta Klienta konieczna jest rejestracja w systemie , tj. wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

    3. Konto Klienta aktywne jest z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta, poprzez przycisk „usuń Konto”.

    4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez formularz kontaktowy, pocztą elektroniczną pod adresem:store@luxtrade.pl , telefonicznie w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerem telefonu oraz korespondencyjnie na adres firmy.

4. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

    1. Towary dostępne w sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych.

    2. Ceny Towarów są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.

    3. W przypadku Towarów objętych gwarancją stosowna informacja o warunkach gwarancji dostępna jest w opisie produktu.

    4. Prezentowane Informacje o Towarach nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

    5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta Klienta. Należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia. Podczas dokonywania zakupu Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska lub firmy (w tym numeru NIP), dokładnego adresu wysyłki, adresu email oraz numer telefonu kontaktowego. Brak wypełnienia pól formularza jest równoznaczne z nie złożeniem zamówienia.

    6. Wysłanie zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego produktów. Następnie Klient otrzymuje potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

    7. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.

    8. Sprzedawca wystawia dowody zakupu towarów w postaci paragonu bądź faktur VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w formularzu.

    9. Koszt i rodzaj wysyłki podany jest w zakładce: Dostawa

    10. Urządzenie jest wysyłane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (zwykle jest to termin od 1 do 2 dni roboczych). Finalny czas dostawy uzależniony jest od czasu realizacji usługi przez wykonawcę usług kurierskich.

5.Oferowane metody dostawy oraz płatności

    1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

        1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;

        2. Odbiór osobisty

    2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

        1. Płatność przy odbiorze;

        2. Płatność za pobraniem;

        3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

        4. Płatności elektroniczne;

        5. Płatność kartą płatniczą.

    3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

    4. Płatność za Towar w sklepie internetowym odbywa się na podstawie faktury pro forma przesyłanej przez sprzedawcę Klientowi wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Za datę płatności przyjmuje się dzień wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności

    5. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o terminie zapłaty za zamówienie. Klient obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy.

    6. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy oraz terminy realizacji zamówienia są każdorazowo wskazane w opisie produktu oraz potwierdzane mailowo.

    7. Termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty.

    8. Jeżeli dla produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

6. PRZEDSIĘBIORCY

    1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami, którzy nie są osobami fizycznymi oraz tych Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dla których umowa sprzedaży ma charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej;  

    2. W przypadku przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, dla których umowa sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zastosowanie maja przepisy dotyczące konsumentów.

    3. W stosunku do umowy sprzedaży produktów zawartej z Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

    4. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

    5. Przedsiębiorca po otrzymaniu Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towarów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą 

u danego przewoźnika.

    6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez klienta 

a przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. REKLAMACJA PRODUKTÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

    1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

    2. Przez Konsumenta rozumie się również Przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, dla którego umowa sprzedaży  nie jest związana  bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;  

    3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient przesyła do sprzedawcy reklamowany Towar z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania klienta w tym zakresie.

    4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

    5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

    6. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:

        1. listownie, na adres firmy;

        2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie;

        3. wykorzystując dostępny w sklepie internetowym formularz kontaktowy.

8. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie przedmiotu umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W  przypadku odstąpienia od umowy towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia umowy.

    2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

    3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

        1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na utratę hermetyczności, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

        2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

    5. Sprzedawca dokonuje zwrotu klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

    6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru.

    7. Przez konsumenta rozumie się również Przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, dla którego umowa sprzedaży  nie jest związana  bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

    8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

    10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    11. Produkt należy zwrócić na adres firmy 43 – 200 Pszczyna ul. Rybnicka 13.

    12. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadkach opisanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.)

9. DANE OSOBOWE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest LUXTRADE SP. Z O.O. SP. K, ul. Rybnicka 13, 43 – 200 Pszczyna. Kontakt do Administratora: e-mail: store@luxtrade.pl telefoniczny: 729 053 053.   

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@luxtrade.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „dla IOD”. 

    3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celach: 

    a) związanych z przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

    b) związanych z wykonaniem obowiązków prawnych takich jak: podatkowo-księgowe, archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

    c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

    d) w celu marketingu usług własnych, zapisu do Newsletteru, o ile taka zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

    e) w celu rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO;

    4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania w zakresie wymaganym do zawarcia umowy i jej realizacji uniemożliwiać będzie złożenie zamówienia. A w przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy rozpatrzenia złożonych formularzy i podjęcia dalszych działań.

    5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa:

    ​ - przez okres trwania umowy;

- po zakończeniu umowy przez okres przedawnienia roszczeń – 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością – 3 lata*. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej;

- w zakresie księgowym w przypadku wystawienia faktury VAT przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym;

- w zakresie uzasadnionych celów administratora do czasu ich ustania lub wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie np. w prowadzonych ewidencjach, korespondencji do złożonego zamówienia drogą online;

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania lub do czasu ustania celu takiego przetwarzania określonego przez Administratora w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

* Okresy liczymy w latach od końca roku kalendarzowego. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy czy procesu przetwarzania wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tymi procesami. 

    6. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pani/ Pana danych osobowych podmiotom trzecim na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zgodnie 

z art. 28 RODO np. dostawcom usług teleinformatycznych, hostingowych, księgowych, a także podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora w prowadzonej przez niego działalności: 

    ​ - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

    ​ - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

    ​ Ponadto może udostępnić dane osobowe Pani/Pana organom nadzorczym uprawnionym na podstawie przepisów prawa, gdy wykażą interes prawny w dostępie do tych danych.

    7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. 

    8. Z zastrzeżeniem przepisów wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w każdej chwili co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy przesłać żądanie i kontaktować się na dane Administratora podane w niniejszej klauzuli informacyjnej. Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną lub elektroniczną informację o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.

    9. Ponadto informujemy, że w przypadku uznania, przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących w sposób uzasadniony narusza przepisy 

z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [RODO], przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl infolinia 606-950-000].

    10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych. 

    ​ 

    ​ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych 

w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Regulamin i polityka ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem internetowym: www.luxtrade.pl

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

    1. Sprzedawca informuje, że oprócz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, Klient 

w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:

        1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

        2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

        3. o ile jest Konsumentem polskim zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

    2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

    3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

    2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:

        1. wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz

        2. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez nich adres.

    3. Powiadomienie, o którym mowa w ppkt. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

    4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, 

w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Kupuj taniej, ekologiczniej i wybieraj odnowione!

Odnowiona elektronika to doskonała alternatywa dla nowych urządzeń.

Każdy produkt z naszej oferty jest w 100% sprawny, atrakcyjny wizualnie i zawsze z gwarancją do 2 lat. Wybierając odnowione urządzenia z Luxtrade otrzymujesz wszystkie zalety nowego sprzętu za dużo niższą cenę i jednocześnie dbasz o dobro naszej planety.

Dowiedz się więcej

100% bezpiecznie

Każde urządzenie przechodzi rygorystyczne testy sprawności

24m gwarancji

14 dni na zwrot i 24 miesiące gwarancji

Do 60% taniej

Zyskujesz wszystkie zalety nowego telefonu za dwukrotnie niższą cenę

Ekologicznie

Kupując u nas sprawiasz, że świat jest bardziej ekologiczny

100% bezpiecznie

Jesteśmy największą Polską firmą w branży recommerce, z własną siecią sklepów stacjonarnych. Działamy od 2017 roku i zaufało nam już ponad 100.000 zadowolonych klientów. Wszystkie urządzenia Luxtrade pochodzą wyłącznie z legalnych źródeł europejskiej dystrybucji, są dokładnie sprawdzane i testowane przez zespół wykwalifikowanych ekspertów. Wysyłamy je z polskich magazynów, co zapewnia szybki czas dostawy i bezpieczeństwo transportu. 

100% bezpiecznie

24m gwarancji

Jesteśmy przekonani co do wysokiej jakości naszych telefonów, dlatego do każdego smartfona z Luxtrade dołączamy rozszerzoną 24 miesięczną gwarancję, door-2-door.

Wiemy, że telefon to niezbędne urządzenie, dlatego naprawy gwarancyjne dokonujemy błyskawicznie, zwykle od 3 do 5 dni roboczych. 

100% bezpiecznie

Do 60% taniej

Kupując w Luxtrade oszczędzasz do 60% względem nowego urządzenia, przy zachowaniu najwyższej jakości oraz sprawności technicznej. 

Otrzymujesz w pełni sprawny i atrakcyjny wizualnie sprzęt, nowe modele topowych marek nawet 1500 zł taniej. 

100% bezpiecznie

Ekologicznie

Na naszej planecie jest prawie tyle samo telefonów, ile ludzi. Wymieniamy telefony średnio raz na dwa lata, co znacznie odbija się na środowisku naturalnym. 

Wyborem zakupu używanej elektroniki przyczyniasz się do ochrony środowiska, dajesz drugie życie urządzeniom i redukujesz ilość elektroodpadów. Wspólnie zadbajmy o lepszą przyszłość dla naszej planety.

100% bezpiecznie
Produkt dodany do ulubionych