Reklamacja zakupionego towaru

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższym:             

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji  dostępnego na stronie internetowej. 

KROK 1

Wyzeruj urządzenie i wyloguj je ze wszystkich kont, a także usuń kod blokady klawiatury. Jest to niezbędne byśmy mogli podjąć się działań naprawczych urządzenia. Jeśli nie zostanie to wykonane, nie będziemy w stanie naprawić Twojego urządzenia, będziemy zmuszeni je odesłać.

KROK 2

W następnym kroku należy dokładnie opisać rodzaj występującej usterki, używając dostępnego formularza na stronie i dołącz wypełniony formularz do przesyłki. Nie zapomnij o zamieszczeniu danych kontaktowych jak również adresu korespondencyjnego.

KROK 3

W kolejnym kroku należy zamówić kuriera i nadać przesyłkę  na adres LUXTRADE 43-200 Pszczyna ul. Rybnicka 13, korzystając z najkorzystniejszej dla siebie formy wysyłki. Pamiętaj, że nie odbieramy przesyłek paczkomatowych oraz pobraniowych. Towar możesz oddać w salonie stacjonarnym LUXTRADE.

KROK 4

Po otrzymaniu przez nas przesyłki, nasi technicy niezwłocznie przystąpią do naprawy urządzenia. Po zakończeniu zlecenia, konsultant skontaktuje się z Tobą i dostosuje najwygodniejszy dla ciebie sposób odsyłki urządzenia.

REGULAMIN REKLAMACJI OBOWIĄZUJĄCY W FIRMIE LUXTRADE
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w zakładce „Reklamacje”.

1.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

1.3.1. pisemnie na adres: ul. Rybnicka 13, 43-200 Pszczyna;

1.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@luxtrade.pl;

1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

1.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Rybnicka 13, 43-200 Pszczyna. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

1.7. W przypadku Produktów używanych, będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zostaje ograniczona do roku od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

W ramach strony internetowej www.luxtradestore.pl stosowane są pliki Cookies i przetwarzane są dane osobowe jej Użytkowników.